Om invulling te geven aan het realiseren van doelstellingen en ambities, is het belangrijk dat inzichtelijk wordt gemaakt aan welke sturingsinformatie behoefte is en waar in de huidige situatie deze behoefte niet wordt ingevuld. Vanuit dit inzicht wordt een sturingsinstrument ingericht, waardoor de organisatie weer in control is op het veranderportfolio. Hierdoor kan geanticipeerd worden op veranderinitiatieven en invulling worden gegeven aan de veranderde informatiebehoefte.


Ondersteuning van programma’s en projecten

  • Ontzorging van programma en projectmanagers
  • Uitvoering PMO office
  • Verzorging van sturingsinformatie

Effectieve sturing op veranderportfolio

  • Inzicht in portfolio
  • Toetsing en prioritering
  • Inrichting en sturing

PMO Volwassenheidstoets

  • Toetsing
  • Advisering

Ondersteuning van programma’s en projecten

N-Abled levert volledige ondersteuning en ontzorging van programma’s en projecten door invulling van het PMO office en fungeert als de rechterhand van de programma- of projectmanager. Middels de eigen methodiek zet N-Abled sturingsmechanismen in en worden processen en tooling toegepast die het programma of het project faciliteren ten behoeve van een succesvolle afronding.

Wanneer de omvang van het project of programma dit vraagt, levert N-Abled een dedicated performance team om het gehele PMO office op te zetten en in te vullen.

Effectieve sturing op veranderportfolio

Door (her)inrichting en borging van het portfolio office, is N-Abled in staat een kwaliteitsverbetering van het portfoliomanagement te realiseren. De huidige inzichten in het portfolio worden getoetst op basis van de organisatiebehoefte. Het portfoliomanagement wordt (her)ingericht en geborgd in de organisatie, voorzien van een governance, processen, tooling en de juiste competenties. Ook richt N-Abled een Centre of Excellence in waardoor ook in de toekomst het portfolio management diep verankerd zit in de organisatie.

Wanneer de omvang van het verandertraject dit vraagt, levert N-Abled een dedicated performance team om de gehele PMO office op te zetten en in te vullen.

PMO Volwassenheidstoets

De N-Abled PMO Volwassenheidstoets geeft organisaties inzichten en vervolgstappen om de inrichting van het PMO en de Portfolio managementfunctie beter aan te laten sluiten bij de doelstellingen en ambities van de organisatie.

Middels interviews, vragenlijsten, procesanalyses en workshops brengt N-Abled de huidige situatie in kaart en brengt advies uit met bijpassende stappen die de organisatie kan zetten, om de inrichting naar een hoger niveau te brengen.