Het N-Abled PMO framework

Onder de vleugels van de L&vS Group, toonaangevend in change management, is door onze mensen jarenlange ervaring opgedaan. Hierdoor weten we bij N-Abled exact de behoeftes van portfolio-, programma- en projectmanagers. Wij gebruiken onze eigen N-Abled PMO framework als basis voor onze werkzaamheden bij klanten en voor de PMO Volwassenheidstoets. Hiermee krijgen onze klanten inzicht in de kwaliteit van hun sturingsinformatie en de inrichting van hun PMO. Ons framework kenmerkt zich door een unieke combinatie van:

  • Karaktereigenschappen die aanwezig zijn in een goede PMO
  • Onze 8 kernactiviteiten
  • Onze manier van werken

Selecteer de verschillende onderdelen van het N-Abled PMO framework voor meer informatie over een onderdeel.

N-Abled PMO framework

Klik op de verschillende onderdelen van het model voor meer informatie.

N-Abled PMO framework
N-Abled PMO framework Eigenaarschap Organisatie sensitief Ontzorgend Analytisch Communicatie Governance Planning Resourcing Financiën Risico's Kwaliteit Benefit tracking Handelen Signaleren

N-Abled PMO framework

Het hart van het N-Abled PMO framework bestaat uit 4 karaktereigenschappen die bij elk van onze PMO'ers terug te vinden zijn.
Elke eigenschap wordt in het framework gekoppeld aan 2 bijbehorende kernactiviteiten. De schil van het framework bestaat uit onze werkwijze en deze brengt alle karaktereigenschappen en kernactiviteiten samen. Het N-Abled PMO framework stelt hierdoor organisaties in staat, om over de volle breedte van programma’s meerwaarde toe te voegen.

Eigenaarschap

Karaktereigenschap

Eigenaarschap gaat over het proactief werkzaamheden oppakken om de klant zo veel mogelijk te ontzorgen en waarde toe te voegen voor de organisatie. Als PMO’er neem je verantwoordelijkheid voor de taken die zijn afgestemd met de klant en probeer je daarnaast nog verdere waarde toe te voegen op andere vlakken van het N-Abled PMO framework.

Organisatie sensitief

Karaktereigenschap

Een PMO’er is in staat om het stakeholderveld goed in kaart te brengen en communicatie hierop aan te passen. Daarnaast begrijpt een PMO’er de structuur van het sociale netwerk van de organisatie. Voor de governance van dit netwerk worden de benodigde informatiestromen, escalatiekanalen en rapportagelijnen opgezet.

Ontzorgend

Karaktereigenschap

Een opdrachtgever moet erop kunnen vertrouwen dat de PMO'er de zaken regelt. Deze pakt zelfstandig en proactief werkzaamheden op. Deze karaktereigenschap is in het framework gekoppeld aan resourcing en planning.

Ontzorgend is voor N-Abled: Van “Wat kan ik voor je doen?” naar “Dit heb ik voor je gedaan.

Analytisch

Karaktereigenschap

Een PMO'er moet in staat zijn om risico's te signaleren, te analyseren en met mitigerende maatregelen te komen. Op het gebied van financiën dient een PMO'er vroegtijdig signalen te herkennen van programmaonderdelen die uit de pas dreigen te lopen en te weten wat dit voor het totale programmabudget betekent.

Communicatie

Kernactiviteit

Een PMO’er is in staat om vanuit stakeholdermanagement een communicatiestrategie op te stellen en deze in de praktijk te brengen door het creëren van communicatie- en rapportagelijnen richting stakeholders. Een PMO’er is een verbindende factor in het programma en zorgt ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Om het succes van een programma te waarborgen, is het belangrijk dat weerstand of problemen op tijd worden geïdentificeerd en geadresseerd.

Governance

Kernactiviteit

Governance betreft de wijze waarop het programma wordt aangestuurd. De PMO’er ondersteunt hierin door het opstellen en documenteren van een programma structuur met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Andere onderdelen van de governance zijn het creëren van de juiste informatiestromen en het opstellen van rapportage-, communicatie- en escalatielijnen. 

Planning

Kernactiviteit

Een PMO’er biedt ondersteuning bij het maken van realistische project- of programma planningen en het monitoren van de voortgang hierop.   
De planning wordt vaak weergegeven in een Gantt-chart waarin de belangrijkste mijlpalen, eventuele afhankelijkheden tussen projectteams en/of werkpakketten worden weergegeven en waarin het kritieke pad duidelijk zichtbaar is.

Resourcing

Kernactiviteit

Het werkveld resourcing omvat het beheren en toewijzen van resources zoals personeel, apparatuur en software om programma’s te ondersteunen. Signalering van mogelijke knelpunten zijn daarbij van belang. Een PMO’er levert hiermee input aan de programmamanager voor het nemen van belangrijke beslissingen en het bijsturen van projecten en zorgt er op deze manier voor dat de inzet van resources efficiënt en effectief plaatsvindt. Dit draagt bij aan de succesvolle beheersing van een programma.

Financiën

Kernactiviteit

Een PMO’er is in staat financiële rapportages op te stellen en te analyseren om de financiële status van een programma te beoordelen en mogelijke risico’s te identificeren. Het managen van financiën omvat het accuraat en tijdig registreren van bijvoorbeeld burn-rates, budget veranderingen, risicomarges, forecasts en actuals van een programma. Dit alles zorgt voor een beter inzicht in de financiële status van een programma en ondersteunt management in de besluitvorming.

Risico's

Kernactiviteit

Risicomanagement heeft betrekking op het tijdig signaleren, beoordelen en beheersen van programma risico's. Met de juiste stakeholders worden maatregelen geformuleerd om een risico beheersbaar te maken. Een PMO’er faciliteert in het houden van risico assessments en beschikt over een set van best practices ten aanzien van risicomanagement processen. Een onderdeel waar een PMO’er tenslotte veel waarde kan toevoegen is het identificeren en managen van afhankelijkheden tussen programma’s of projecten.

Kwaliteit

Kernactiviteit

Een PMO’er draagt zorg voor correcte en eenduidige informatie die op één plek beschikbaar is. Daarnaast is de PMO’er gatekeeper betreffende alle documentatie die vanuit het programma aan het management voorgelegd wordt en kan hij de rol van Quality Assurance (QA) vervullen. Hierbij wordt onderzocht of het programma de juiste veranderprocessen van de organisatie volgt.
Tenslotte valt het opstellen van lessons learned en het uiteindelijke eindrapport ook binnen dit sturingsmechanisme.

Benefit tracking

Kernactiviteit

Een programma dient ervoor te zorgen dat bepaalde benefits behaald worden om zo bij te dragen aan de strategische doelstellingen van een organisatie. Benefits tracking betreft het identificeren en monitoren van de beoogde en daadwerkelijk gerealiseerde uitkomsten van een programma. Een PMO is verantwoordelijk voor het monitoren en  optekenen van de gerealiseerde benefits gedurende het programma.

Handelen

Werkwijze

N-Abled PMO’ers stoppen niet bij enkel het signaleren, maar zetten de extra stap om de signalen te challengen binnen programmaonderdelen.  Door te focussen op 4 kernactiviteiten: kwaliteit, benefits tracking, communicatie en governance, vertaalt een PMO’er de signalen naar concrete acties. Onze PMO’ers zijn door deze extra stap de bruggenbouwers binnen een programma.

Signaleren

Werkwijze

Het is belangrijk dat je als PMO'er in staat ben om goed te signaleren. Het helpt om problemen, risico’s en kansen vroegtijdig te identificeren en aan te pakken. Met behulp van 4 kernactiviteiten: risico’s, financiën, resourcing en planning, is een N-Abled PMO’er in staat om de voortgang van een programma te volgen en snel te handelen bij eventuele dreigende afwijkingen. Signaleren en handelen gaan in het N-Abled framework altijd hand in hand.

Onze Focus

Uit onze ervaring blijkt dat veel organisaties worstelen met het in controle zijn van hun veranderportfolio. Het inzicht hierin is onvolledig en sturingsinformatie ontbreekt. Dit leidt tot minder effectieve sturing en besluitvorming op alle lagen van een veranderorganisatie. Daarnaast uit het zich in projecten met hogere kosten die buiten de planning lopen en niet de verwachte waarde behalen. Portfolio’s lijden in de volle breedte, omdat resources niet efficiënt worden ingezet en er minder budget overblijft voor nieuwe veranderinitiatieven. Het weer kunnen sturen op basis van juiste en volledige sturingsinformatie is wat N-Abled brengt voor uw organisatie!

Onze Werkwijze

Het goed uitvoeren van PMO vraagt om een gestructureerde aanpak. Het is belangrijk dat de juiste informatie bijeen gebracht wordt ten behoeve van sturing en resultaat, zodat de ambities van de organisatie worden gerealiseerd. De manier van werken die wij toepassen met het N-Abled PMO framework, is wat ons onderscheidt van andere PMO consultancy dienstverleners. Andere consultancy diensten beperken zich namelijk te vaak tot het enkel signaleren van knelpunten en identificeren van verbeteringen. Onze N-Ablers gaan echter een stap verder en zetten deze signalen om in handelingen, waardoor ze in staat zijn op sturende wijze de organisatie te helpen.

Onze karaktereigenschappen, de manier van werken en onze sturingsmechanismen, zorgen voor een unieke en goed gestructureerde methodiek om projecten en programma’s tot een succesvol einde te brengen.

Onze Focus